دکتر محسنی دبیر هیات ممیزه دانشگاه پیام نور از ارتقای 27 نفر از اعضای هیات علمی در جلسه اخیر هیات ممیزه دانشگاه خبر داد و گفت: در این جلسه آقایان دکتر میرزاحسن حسینی در رشته مدیریت بازرگانی و دکتر قاسم رضانژاد بردجی در رشته شیمی به مرتبه استادی، دکتر حمدالله اسکندری در رشته مهندسی کشاورزی ، دکتر پروین تاج بخش در رشته ادبیات فارسی ، علی(پدرام) میرزایی در رشته ادبیات فارسی و فاطمه رجبی در رشته شیمی به مرتبه دانشیاری و 21 نفر از مربیان نیز به مرتبه استادیاری ارتقا یافتند.

پاسخ بدهید