ارشد فراگیر پیام نور تک درس

مدیریت
مدیریت کسب و کار
( قیمت هر درس:
فعلا غیر قابل فروش )
مدیریت استراتژیک
زبان تخصصی
تئوری سازمان(ساختار و طرح سازمانی)
مدیریت بازرگانی (کلیه گرایش ها)
( قیمت هر درس:
فعلا غیر قابل فروش )
مدیریت استراتژیک پیشرفته
تئوری سازمان(ساختار و طرح سازمانی)
مدیریت منابع انسانی پیشرفته
زبان تخصصی مدیریت
مدیریت دولتی (کلیه گرایش ها)
( قیمت هر درس:
فعلا غیر قابل فروش )
اداره امور عمومی در اسلام
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
مدیریت منابع انسانی پیشرفته
حقوق اساسی سازمان های دولتی
مدیریت فناوری اطلاعات(کلیه گرایش ها)
( قیمت هر درس:
فعلا غیر قابل فروش )
مبانی و زیر ساخت فناوری اطلاعات

مبانی مدیریت دانش

سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی
مدیریت پروژه های فناوری دانش

فنی مهندسی
مهندسی صنایع (بهینه سازی سیستم ها)
( قیمت هر درس:
فعلا غیر قابل فروش )
نظریه تصمیم گیری
تحلیل آماری چند متغیره
طراحی سیستم های صنعتی
مهندسی صنایع (مدیریت مهندسی)
( قیمت هر درس:
فعلا غیر قابل فروش )
تئوری تصمیم گیری

مدیریت نوآوری و فناوری

تحلیل داده های مهندسی

مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)
( قیمت هر درس:
فعلا غیر قابل فروش )
سیستم های عامل پیشرفته
پایگاه داده پیشرفته
الگوریتم های پیشرفته
مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی)
( قیمت هر درس:
فعلا غیر قابل فروش )
مدیریت توسعه نرم افزار

برنامه ریزی استراتژیک

مهندسی مجدد فرایندهای تجاری

مهندسی عمران (مدیریت ساخت)
( قیمت هر درس:
فعلا غیر قابل فروش )
مدیریت مالی و حسابداری پروژه
مدیریت پروژه
مدیریت و مقررات پیمان
مهندسی عمران (مدیریت سازه)
( قیمت هر درس:
فعلا غیر قابل فروش )
ریاضیات عالی مهندسی
تئوری الاستیسیته
دینامیک سازه
هنر و معماری
پژوهش هنر
( قیمت هر درس:
فعلا غیر قابل فروش )
آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران
زبان تخصصی۱
حکمت هنر اسلامی
مهندسی معماری
( قیمت هر درس:
فعلا غیر قابل فروش )
روانشناسی محیط
سیر اندیشه های معماری
حکمت هنر اسلامی
نظریه و روش های طراحی
علوم انسانی
برنامه ریزی درسی (برنامه درسی)
( قیمت هر درس:
فعلا غیر قابل فروش )
روش های تحقیق در برنامه درسی
نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس
اصول و روش های برنامه ریزی درسی
اصول و روش های ارزشیابی برنامه درسی
مدیریت آموزشی
( قیمت هر درس:
فعلا غیر قابل فروش )
نظارت و راهنمایی آموزشی
اصول برنامه ریزی آموزشی
مکاتب فلسفی و آرای تربیتی
اصول مدیریت اسلامی
روانشناسی عمومی
( قیمت هر درس:
فعلا غیر قابل فروش )
روان شناسی عمومی پیشرفته
روان شناسی رشد پیشرفته
متون تخصصی
روانشناسی بالینی
( قیمت هر درس:
فعلا غیر قابل فروش )
روانشناسی رشد پیشرفته
روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژینظریه های شخصیت
روانشناسی تربیتی
( قیمت هر درس:
فعلا غیر قابل فروش )
روان شناسی تربیتی
نظریات تربیتی و مکاتب فلسفی
روان شناسی رشد
علوم اقتصادی
( قیمت هر درس:
فعلا غیر قابل فروش )
اقتصاد خرد
اقتصاد کلان
حسابداری
( قیمت هر درس:
فعلا غیر قابل فروش )
حسابرسی پیشرفته
حسابداری بخش عمومی
حسابداری مدیریت
آموزش زبان انگلیسی
( قیمت هر درس:
فعلا غیر قابل فروش )
سنجش و ارزشیابی زبان )آزمون سازی زبان
خارجی(
زبانشناسی در آموزش زبان
درآمدی بر تحلیل گفتمان
اصول و روش تدریس زبان های خارجی
حقوق خصوصی
( قیمت هر درس:
فعلا غیر قابل فروش )
حقوق مدنی ۱
متون حقوقی به زبان خارجه
آیین دادرسی مدنی
حقوق تجارت
حقوق جزا و جرم شناسی
( قیمت هر درس:
فعلا غیر قابل فروش )
جرم شناسی
متون حقوقی ۱به زبان خارجی
حقوق جزای عمومی ۱
آئین دادرسی کیفری
تربیت بدنی
مدیریت ورزشی (بازاریابی)
( قیمت هر درس:
فعلا غیر قابل فروش )
نظریه های سازمان و مدیریت
اصول و مبانی بازاریابی ورزشی
روش تحقیق در مدیریت ورزشی
اصول و مبانی مدیریت
آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
( قیمت هر درس:
فعلا غیر قابل فروش )
زبان تخصصی
فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی
روش تحقیق در علوم ورزشی
حرکت شناسی پیشرفته
مشاوره
مشاوره (کلیه گرایش ها)
( قیمت هر درس:
فعلا غیر قابل فروش )
نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی
هدایت و مشورت در اسلام
آمار استنباطی پیشرفته
علوم پایه
زیست شناسی سلولی مولکولی گرایش بیوشیمی ( قیمت هر درس:
فعلا غیر قابل فروش )
بیوشیمی کربوهیدرات و لیپید (لیپید و قند)

بیوشیمی غشاء

آنزیم شناسی (آنزیمولوژی)
روش های بیوشیمی و بیوفیزیک

شیمی (کلیه گرایش ها )
( قیمت هر درس:
فعلا غیر قابل فروش )
شیمی آلی پیشرفته
شیمی تجزیه پیشرفته
شیمی معدنی پیشرفته