امروزه با توجه به دستیابی به اهداف و چشم اندازی که سازمان­ها و کشورها برای خود ترسیم می­کنند و همچنین تغییرات و تحولاتی که در محیط پدید آمده است، تحلیل استراتژی سازمان از جایگاه ویژه­ای برخوردار است. مدیریت استراتژیک فعالیت­های مربوط به بررسی، ارزشیابی و انتخاب استراتژی­ها، اتخاذ هرگونه تدابیر درون و بیرون سازمانی برای اجرای این استراتژی­ها و در نهایت کنترل فعالیت­های انجام شده را در بر می­گیرد.

با نگاهی دقیق به مفهوم مدیریت استراتژیک می­توان به ضرورت استفاده از آن پی برد. مدیریت استراتژیک با تکیه بر ذهنیتی پویا، آینده نگر، جامع نگر و اقتضایی راه حل بسیاری از مسائل سازمان­های امروزی است. پایه­های مدیریت استراتژیک بر اساس میزان درکی است که مدیران از شرکت­های رقیب، بازارها، قیمت­ها عرضه کنندگان مواد اولیه، توزیع کنندگان، دولت­ها، بستانکاران، سهامداران و مشتریانی که در سراسر دنیا وجود دارند قرار دارد و این عوامل تعیین کنندگان موفقیت تجاری در دنیای امروز است. پس یکی از مهمترین ابزارهایی که سازمان ها برای حصول موفقیت در آینده می­توانند از آن بهره گیرند «مدیریت استراتژیک» خواهد بود.

مدیریت استراتژیک به سازمان این امکان را می­دهد که به شیوه­ای خلاق و نوآور عمل کند و برای شکل دادن به آینده خود به صورت انفعالی عمل نکند. این شیوه مدیریت باعث می­شود که سازمان دارای ابتکار عمل باشد و فعالیت­هایش به گونه­ای درآید که اعمال نفوذ نماید و بدین گونه سرنوشت خود را رقم بزند و آینده را تحت کنترل درآورد.

پاسخ بدهید