دستیابی به بهره­وری پایدار، خلاقیت و نوآوری و کیفیت مناسب زندگی در گرو مدیریت و نیروی انسانی کارا، اثربخش، هوشمند و متعهد است.

در دنیای کنونی، ثروت ملل را متشکل از ثروت­های طبیعی، فیزیکی و ثروت­های انسانی می­دانند.

ردیف گروه کشور درصد از کل ثروت جهانی سهم منابع انسانی سهم ثروت فیزیکی سهم ثروت طبیعی
1 63 کشور صادرکننده مواد خام 6/4 % 36 % 20 % 44 %
2 100 کشور در حال توسعه 9/15 % 56 % 16 % 28 %
3 29 کشور صنعتی با درآمدبالا 6/79 % 67 % 16 % 17 %

 

دیدگاه­های جدید در مورد نقش نیروی انسانی و شیوه­های کار، نسبت به دیدگاه­های گذشته، دستخوش تغییر و تحول بسیار زیادی قرار گرفته است. اعتقاد به وجود شیوه­های بهتر، تلقی مسئولیت همگانی در قبال کیفیت، طرح ریزی شیوه کار با مشارکت کارکنان، مدیریت مشارکت جو و تیم­های خود گردان و همگانی بودن مسئولیت نوآوری، … نمونه هایی از دیدگاه­های جدید در مدیریت منابع انسانی است. بنابراین، داشتن بینش صحیح، دانش کافی و مهارت لازم برای مدیریت منابع انسانی اجتناب ناپذیر است.

پاسخ بدهید