دکتر زندی از برگزاری نخستین نشست شورای برنامه ریزی و تدوین دانشنامه آموزش باز و از دور خبر داد و گفت: هدف از تشکیل این شورا تدوین دانشنامه¬ای است که مفاهیم، مداخل علمی و واژگان تخصصی حوزه آموزش از دور، یادگیری الکترونیکی و دیگر حوزه های وابسته طبق استانداردهای علمی در قالب دانشنامه تنظیم شوند تا در دسترس پژوهشگران این حوزه مطالعاتی قرار گیرند.
گفتنی است، در این جلسه دکتر زندی رئیس پژوهشکده آموزش باز و از دور، دکتر ریتا مجتهد زاده ، دکتر آرزو نجفیان، دکتر جعفر تنها، دکتر نازیلا خطیب زنجانی، دکتر منوچهر جعفری گهر حضور داشتند.
منبع : روابط عمومی دانشگاه پیام نور

پاسخ بدهید