• کارگاه آموزشی دو روزه نشریات دانشجویی در دوسطح مقدماتی و پیشرفته به میزبانی مرکز تهران جنوب برگزار شد.
در این کارگاه آموزشی مباحثی مربوط به نشریات دانشجویی اعم از نحوه نگارش مطالب، قوانین کسب مجوز و لغو احتمالی مجوز، اخلاق و حقوق نشریات و موضوعات مرتبط با نشریات دانشجویی مطرح شد.
باتوجه به ماهیت کارگاه آموزشی ، مباحث چالشی از سوی شرکت کنندگان مطرح و توسط اساتید پاسخ داده شد که بر غنای این کارگاه افزود.
این کارگاه با حضور 68 نفر از دانشجویان و مدیران فرهنگی مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان تهران در سالن شهید عضدی مرکز تهران جنوب برگزار و در پایان، به شرکت کنندگان، گواهی شرکت در این کارگاه آموزشی ارائه شد.
1
منبع : دانشگاه پیام نور

پاسخ بدهید