دو بحث قبل، مقدمه ­ای بر مدیریت مالی صحبت شد و یادآوری شدیم که اداره امور مالی یکی از وظایف مدیران شرکت هاست. سعی کردیم با ارائه واژه­ ها و اصطلاحات خاصی این رشته علمی، ابهاماتی را که احتمالاً برای محققان و خوانندگان پیش می­ آید برطرف سازیم.

management accountant kitchener waterloo

 

این اصطلاحات فنی عبارتند از: مدیریت مالی، منابع سرمایه، مصارف سرمایه، تأمین مالی و سرمایه.

  • هدف همه شرکتها به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران است و در راه تأمین این هدف باید به ریسک و بازده سرمایه گذاری ها توجه کرد. باید یادآور شد چنین هدفی (یعنی به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران ) بسیار بزرگتر از هدف سنتی و متعارف شرکتها ( یعنی به حداکثر رسانیدن سود) است.

 

  • مدیران مالی می­ کوشند هدفهای شرکت را به شکل خاصی مطرح کنند، مثل به حداکثر رسانیدن ارزش دارایی های شرکت، به حداکثر رسانیدن نرخ رشد، دستیابی به ترکیب مطلوب دارایی ها و ساختار مناسب سرمایه.

 

  • مدیریت مالی، در حدود سال ۱۹۰۰، به عنوان یک رشته خاص معرفی شد و مدیران مالی از همان هنگام، متوجه اهمیت ساختار سرمایه شدند. در دهه ۱۹۲۰، مسأله نقدینگی کوتاه مدت شرکتها، اولویت دوم مدیران مالی شد. در زمان رکود بزرگ، مسأله ورشکستگی و تجدید سازمان شرکت ها مورد توجه مدیران مالی قرار گرفت. از سال ۱۹۵۰ تاکنون، مسأله تأمین مالی (از نظر مدیریت بر ساختار دارایی ها و سرمایه) به تصمیم گیری های خاصی بستگی پیدا کرده است و باید از ابزار و روش هایی استفاده کرد که از نظر ماهوی جنبه تحلیلی دارند. ابزارهایی که مدیران مالی در حال حاضر از آن استفاده می­کنند عبارنتد از حسابداری، علم اقتصاد، علوم کامپیوتر و تجزیه و تحلیلهای کمی.

 

 

پاسخ بدهید