جابرقاسمی گفت:با کمک خیرین شهرستان جم سوله ورزشی دانشگاه پیام نور واحد جم به بهره برداری خواهد رسید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور ، جابر قاسمی گفت: سوله ورزشی این دانشگاه با مساحت 1200 مترمربع نود و با اعتبار هشت میلیارد ریال نود درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که جهت تامین بخشی از هزینه ها از همیاری خیرین شهرستان جم استفاده شده است.
رییس دانشگاه پیام نور واحد جم افزود:امیدواریم بتوانیم با همکاری مسئولین و خیرین شهرستان این سالن ورزشی را که یکی از نیازهای اساسی این دانشگاه است تا بهمن ماه سال جاری به بهره برداری برسانیم.
گفتنی است درحال حاضر دانشگاه پیام نور استان بوشهر دارای پنج سوله ورزشی است که دو سوله درحال بهره برداری می باشد و سه سوله دیگر نود درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.

پاسخ بدهید