در این جزوه کلیه مباحث درس معماری کامپیوتر به همراه مثال تشریح شده است. این جزوه توسط دکتر حمید حسن پور در دانشگاه صنعتی شاهرود تهیه و تدوین شده است.

فهرست :

 • آشنایی با سطوح طراحی و ادوات مورد استفاده در رجیسترها
 • سطوح طراحی در کامپیوتر
 • (Multi plexer)   مالتی پلکسر
 • (Decoder)   کدگشا
 • (encoder)   کدگذار
 • (Logic Array)   آرایه منطقی
 • (BUS)   گذرگاه
 • (dedicated Bus) اختصاصی BUS
 • (Common BUS ) مشترک BUS
 •  طراحی پردازنده
 • وظیفه اصلی CPU
 • وظیفه فرعی Cpu
 • وحافظه اصلی I/O با CPU   ارتباط
 • Memory Mapped I/O
 • I/O Mapped I/O
 • (Von Neuman)   ماشین وان نیومن
 • دستورالعملهای ماشین وان نیومن
 •  روشهای گسترش ماشین وان نیومن
 • (Parallel Processing)   پردازش موازی
 • فصل دوم طراحی واحد محاسبه و منطق
 •  نحوه نمایش داده در کامپیوتر
 • (BCD)   اعداد بی سی دی
 •  اعداد افزایش سه تایی
 • (Gray)   کد گری
 • (EX Gray)   کد گری  افزایش سه تایی
 • (Floating Point)   اعداد ممیز شناور
 •  مدارات جمع کننده
 • (Full Adder)   طراحی جمع کننده کامل
 • (Serial Adder)   طراحی جمع کننده سریال
 • (Ripple Carry Adder)   طراحی جمع کننده با رقم نقلی پله ای
 • (Carry Lookahead Adder)   طراحی جمع کننده با پیش بینی رقم نقلی
 •  مدارات ضرب کننده
 •   ضرب کننده برای دو عدد قدر مطلق علامت
 • ضرب دو عددمتمم  یا
 •   روشهای سریع ضرب
 • Booth  روش ضرب
 •   ضرب به کمک مدارات ترکیبی (ضرب آرای های)
 •  مدارات تقسیم کننده
 •   تقسیم به روش مقایس های
 • Restoring   تقسیم به روش
 • Non Restoring   تقسیم به روش
 •  اعمال اصلی دراعداد ممیز شناور
 •   عمل جمع در اعداد ممیز شناور
 •   عمل ضرب در عدد ممیز شناور
 •   مدار جمع وتفریق دو عدد ممیز شناور
 • فصل سوم  طراحی واحد کنترل وحافظه
 •  طراحی واحد کنترل
 •   روش سیم بندی شده
 • State Table Method
 • Delay Element Method
 • Seqence Counter Method
 •   روش ریز برنامه سازی
 • طراحی واحدکنترل به روش ریزبرنامه سازی
 • (Memory Organization)  سازمان حافظه
 •   جنس حافظه
 • (Semiconductor)   حافظه نیمه رسانا
 • (Magnetic Core)   حافظه حلقه های مغناطیسی
 •   سلسله مراتب ذخیره سازی اطلاعات
 • انواع Cache
 •  Direct Mapping
 • Set – Associative –
 • Associative mapping
 •  حافظه انجمنی
 •  روشهای متفاوت انتقال اطلاعات بین کامپیوتر ودستگاههای جانبی
 • (programed I/O)  برنامه ریزی ورودی / خروجی
 • ( Intrupt)   وقفه

برای دانلود رایگان جزوه معماری کامپیوتر کلیـــک کنید.

منبع : پروژه دات کام

پاسخ بدهید