دکتر جمالزاده در این خصوص کفت:ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور ازتاریخ94/8/5 لغایت 94/8/9در سامانه جامع خدمات آموزشی به آدرس http://reg.pnu.ac.ir برای نیمسال اول 95-94 به صورت غیر حضوری انجام می گردد.

 

پاسخ بدهید