۱- شرکت در آزمون های پایان دوره دانش پذیری مشتمل بر ۶ تا ۱۰ واحد درسی
۲- کسب نمره نهایی لازم با توجه به ظرفیت پذیرش در رشته محل های انتخابی

پاسخ بدهید