شهریه ثابت ۰۰۰/۰۰۰/۱۳ ریال
شهریه متغیر(هرواحد درسی دروس نظری)۰۰۰/۲۲۰/۱ ریال
شهریه متغیر (هرواحد درسی دروس عملی کم هزینه)۰۰۰/۶۰۰/۳ ریال
شهریه متغیر (هرواحد درسی عملی پرهزینه وپایان نامه) ۰۰۰/۹۷۰/۵ ریال

پاسخ بدهید