پژوهشکده پوشش های نانو ساختار دانشگاه پیام نور استان یزد ، به عضویت قطعی شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی تحت نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درآمد.

12

رضا اسدی فرد مدیر شبکه آزمایشگاهی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،طی نامه ای به دکتر سعید عابسی اعلام کرد،بدینوسیله با عضویت قطعی پژوهشکده پوشش های نانو ساختار آن دانشگاه دراین شبکه از تاریخ1مهر سال جاری موافقت می گردد.و از این پس عملکرد آن پژوهشکده به صورت سالانه در کنار سایر مراکز عضو قطعی ،ارزیابی و رتبه بندی خواهد شد،وباتوجه به رتبه کسب شداز حمایت های این شبکه بهره مند خواهید شد.

 

منبع : روابط عمومی دانشگاه پیام نور

پاسخ بدهید