ماده ۷: به منظور دسترسی بیشتر افراد مستعد به آموزش عالی، کمک به ارتقای سطح علمی و فرهنگی جامعه و تامین بخشی از نیروهای متخصص مورد نیاز، پاسخگویی بیشتر به تقاضای روزافزون داوطلبان تحصیلات تکمیل ی، کسب تبحر در روش های تحقیق و کمک به گسترش مرزهای دانش و توسعه برنامه های آموزشی در قالب نظام آموزش باز و از راه دور، دانشگاه از طریق دوره های فراگیر کارشناسی ارشد برای مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد در داخل و خارج از کشور دانشجو می پذیرد.

  • داوطلبان ادامه تحصیل از طریق این دوره ها، باید حائز شرایط ذیل باشند :
  1. هر داوطلب دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی رسمی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حداقل میانگین ۱۲ از ۲۰ در رشته های تحصیلی علوم انسانی (شامل گروه های علوم انسا نی و هنر ) و در رشته های تحصیلی علوم (شامل گروه های علوم پایه، علوم پزشکی، علوم دامپزشکی، علوم کشاورزی و علوم مهندسی ) می تواند داوطلب شرکت در دور ه های فراگیر کارشناسی ارشد شود.
  2. هر داوطلب واجد شرایط تنها م ی تواند در یک رشته تحصیلی که به تشخیص دانشگاه متناسب با رشته تحصیلی قبلی خود می باشد، ثبت نام کند.
  3. هر داوطلب واجد شرایط موظف است در اولین نیمسال تحصیلی در ۱۲ الی ۱۴ واحد درسی مرتبط با رشته تحصیلی مورد انتخاب خود که توسط دانشگاه تعیین و ارائه می شود ثب ت نام کند و در این صورت دانشپذیر نامیده می شود.

 

تبصره ۱: مدارک یا گواهینامه های تحصیلی دکترای حرفه ای، کارشناسی ارشد پیوسته یا کارشناسی رسمی با میانگین کمتر از ۱۲ از ۲۰ و مدارک تحصیلی معادل کارشناسی برای ورود به این دوره ها مطلقاً فاقد اعتبار است . برای دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته، میانگین هر دو مدرک کاردانی رسمی و کارشناسی ناپیوسته رسمی نباید از ۱۲ کمتر باشد. در صورتی که میانگین بر معیار صفر تا بیست نباشد، با استفاده از تبصر ه های مربوط در ماده هشت، معادل ۱۲ تعیین می شود.

تبصره ۲: داوطلب بدون توجه به رشته تحصیلی قبلی خود می تواند در هر یک از رشته های تحصیلی علوم انسانی ثبت نام کند.

ماده هشت: برای تبدیل دانشپذیر به دانشجو، احراز هر دو شرط ذیل ضروری است:

دانشپذیر باید در آزمون های پایان ترم نیمسال دانشپذیری شرکت کند و در هر درس حداقل نمره ۱۲ از ۲۰ و حداقل میانگین ۱۴ از ۲۰ را کسب کند.

میانگین ورود دانشپذیر که براساس میانگین مدرک کارشناسی با ضریب ۵۵ % و میانگین نیمسال دانشپذیری با ضریب ۴۵ % محاسبه می شود، نباید از نمره ۱۵/۱۰ برای دارندگان مدارک در رشته های علوم انسانی (شامل / گروه های علوم انسانی و هنر) و از ۱۴/۵۵ برای دارندگان مدارک در رشته های علوم (شامل گروه های علوم پایه، علوم پزشکی، علوم دامپزشکی، علوم کشاورزی و علوم مهندسی) کمتر باشد.

تبصره ۱: برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد پیوسته یا دکترای حرفه ای، میانگین مدارک تحصیلی مذکور به جای میانگین مدرک کارشناسی ملاک عمل قرار می گیرد.

تبصره ۲: برای دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته، میانگین مورد عمل به جای میانگین مدرک کارشناسی با احتساب میانگین مدرک کاردانی با ضریب ۴۰ % و میانگین مدرک کارشناسی ناپیوسته با ضریب ۶۰ % محاسبه می شود.

تبصره ۳: میانگین هایی که براساس معیار مردود، ضعیف، متوسط، خوب و عالی و با ارزیابی ۰،۱،۲،۳و۴ می باشد از رابطه زیر تعیین می شود:

001

تبصره ۴: میانگین هایی که براساس معیار مرد ود، ضعیف، متوسط، خوب و عالی و با ارزیابی ۲،۳،۴،۵ و ۶ می باشد از رابطه زیر تعیین می شود:

002

تبصره ۵: در صورتی که میانگین بر معیار صفر تا بیست با معیارهای موضوع تبصره ۳ یا تبصره ۴ نباشد، معادل سازی توسط رابطه زیر انجام می شود.

003

تبصره ۶: در مواقعی که دانشگاه ضرورت بداند، برای پذیرفتن دانشپذیر، آزمون اختصاصی از سرفصل درس های دوره کارشناسی رشته تحصیلی متناسب با رشته تحصیلی مورد تقاضای داوطلب برگزار می کند. در این صورت لازم است داوطلب از هر موضوع حداقل نمره تراز شده ۱۰ از ۲۰ و حداقل میانگین ۱۲ از ۲۰ را کسب کند ، و سرانجام میانگین آزمون اختصاصی جایگزین میانگین مدرک کارشناسی موضوع این ماده می شود.

ماده ۹ : پس از تبدیل وضعیت دانشپذیر به دانشجو، دانشجو با عنایت به وضعیت درسی گذشته خود موظف به گذراندن واحدهای اضافی و یا جبرانی، به تشخیص گروه آموزشی مربوط، می باشد.

پاسخ بدهید