دارندگان مدارک کارشناسی پیوسته و یا ناپیوسته رسمی و بالاتر مورد تأیید وزارتین و یا دانشجویان نیمسال آخر دوره کارشناسی (به شرط فارغ‌التحصیلی تا تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۹) می‌توانند بدون توجه به نوع رشته تحصیلی کارشناسی خویش در یک‌رشته گرایش از رشته‌های امتحانی (به جز رشته‌های مهندسی معماری و طراحی شهری) مندرج در جدول شماره ۲ثبت نام نمایند.
یادآوری: داوطلبانی که رشته کارشناسی آن‌ها با رشته کارشناسی ارشد انتخابی همنام و یا مشابه نباشد، به تشخیص گروه آموزشی مربوط؛موظف‌اند در دوره دانشجویی علاوه بر واحدهای مصوب مقطع کارشناسی ارشد، حداکثر تا ۱۲ واحد جبرانی از مقطع کارشناسی همان رشته را با موفقیت بگذرانند.

پاسخ بدهید