توانایی ریسک پذیری، حل هوشمندانه مسایل، با تعهد و اشتیاق کار کردن و یادگیری از اشتباهات قبلی بخشی از ویژگی های متمایز افراد موفق هستند. از طرف دیگر اتلاف وقت، انتقاد زیاد از دیگران، عدم هدف گذاری و ترس از تغییر نیز برخی از عادات افراد ناموفق محسوب می شوند.

حال با نگاهی متفکرانه به طراحی زیر ببینید کدامیک از عادات خود را باید تقویت کنید و کدامیک را باید کنار بگذارید!

failure-and-success-powerpoint-template001002003

پاسخ بدهید