بسیاری از دانشجویان و مدیران، دوره ­هایی را در خصوص موضوع نظریه سازمان و رفتار سازمانی طی خواهند کرد، منتها مقایسه نظریه سازمان و رفتار سازمانی شما را در درک بیشتر تفاوت­ها و شباهت­های این دو حوزه علمی یاری می­ دهد.

 

  • رفتار سازمانی، دیدگاهی خرد نسبت به مسائل داشته و بر افراد و گروه­های کوچک تأکید دارد؛ رفتار سازمانی بیشتر بر رفتار درون سازمان­ها، عملکرد افراد، کارکنان و متغیرهای نگرشی نظیر بهره وری کارکنان، غیبت در کار، جابجایی در کار و رضایتمندی شغلی، متمرکز است. موضوعات رفتار فردی که در رفتار سازمانی مورد بررسی قرار می­گیرند، مشتمل بر ادراک، ارزش­ها، یادگیری، انگیزش و شخصیت هستند. موضوعات رفتار گروهی که رفتار سازمانی بر آن تأکید دارد عبارتند از: نقش­ها، موقعیت افراد در سازمان، رهبری، قدرت، ارتباطات و تعارض.

 

  • در مقابل رفتار سازمانی، نظریه سازمان دیدگاهی کلان نسبت به مسائل سازمانی دارد. واحد تجزیه و تحلیل آن، سازمان یا واحدهای فرعی سازمان است. نظریه سازمان بر رفتار سازمان­ها متمرکز است و تعریفی کلی از اثربخشی سازمان ارائه می­دهد. نظریه سازمان نه تنها به عملکرد کارکنان و نگرش­های آنها توجه دارد بلکه به توانایی کلی سازمان برای تطبیق خود با شرایط و همچنین تحقق اهدافش می پردازد.

 

به رغم دیدگاه خرد و کلان این دو، یک سلسله ارتباطات موضوعی بین آنها وجود دارد. برای مثال عوامل ساختاری بر رفتار کارکنان تأثیر دارند. بنابراین دانشجویان رفتار سازمانی، باید ارتباط ساختار- رفتار را مدنظر داشته باشند. به طور مشابه برخی از جنبه­ های خرد که رفتار سازمانی به آنها می­پردازد، برای مطالعه نظریه سازمان نیز مناسب هستند. با این حال، در مواردی که این دو دیدگاه خرد و کلان به هم نزدیک می­ شوند، اغلب نقطه تأکیدشان با هم متفاوت است. برای مثال موضوع تعارض، در رفتار سازمانی بر تعارضات متقابل شخصی و بین گروهی متمرکز است که از تفاوت­های شخصیتی و ارتباطات گروهی نشأت می­گیرد. ولی وقتی که نظریه پردازان سازمان تعارض را بررسی می­ کنند بر مسائل و مشکلات هماهنگی تأکید دارند. در حالی که ممکن است دانشجویان نظریه سازمان، این تعار را نشأت گرفته از نواقص موجود در طراحی سازمان می ­پندارند. بدیهی است که این مسئله حاکی از این نیست که یکی از این دو صحیح و دیگری غلط است. نظریه سازمان و رفتار سازمانی هر کدام بر سطوح متفاوت تجزیه و تحلیل سازمانی تأکید می­ ورزند.

 

پاسخ بدهید