نشست اعضای هیات علمی با حضور دکتر ضماهنی مدیرکل نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور و دکتر گلستانیان مشاور رئیس دانشگاه و مدیرکل حراست دانشگاه پیام نور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، دکتر ضماهنی مدیرکل نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور اظهار داشت: سامانه رسیدگی به درخواست ها در پورتال دانشگاه استانها فعال شده است که کارمندان، اعضای هیأت علمی و دانشجویان میتوانند درخواست ها، انتقادات و مشکلات خود را مطرح نمایند.
وی تصریح کرد: سامانه رسیدگی دانشگاه یک جایگاه رسمی می باشد و قابل پیگیری است .
وی افزود: هدف از این سامانه افزایش رضایت کارمندان، دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه می باشد.
دکتر گلستانیان مدیرکل حراست دانشگاه پیام نور گفت: دانشجویان سرمایه دانشگاه پیام نور می باشند و باید حرمت و احترام دانشجویان حفظ و رعایت شود.
وی با اشاره به اخلاق مداری کارکنان افزود: هدف دانشگاه پیام نور رضایت دانشجویان است.
در ادامه دکتر صمد حمزه ئی رئیس دانشگاه پیام نور استان هرمزگان در نشست با اعضای هیات علمی دانشگاه گفت:سرانه ای فضای آموزشی دانشگاه پیام نور استان هرمزگان از یک و چهاردهم به دو شش دهم رسیده است در واقع افزایش دو برابری در این زمینه داشته ایم.
دکتر حمزه ئی از افتتاح ساختمان اداری و آموزشی واحد بندرجاسک و سردرب دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس در آینده نزدیک خبر داد.
در پایان اعضای هیات علمی و روسای مراکز و واحدها مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند و پاسخ های آن را از مسئولین در جلسه دریافت نمودند
1
منبع : دانشگاه پیام نور

پاسخ بدهید