جدول زمان بندی آزمون ورودی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور نوبت شانزدهم

موضوع تاریخ
ثبت نام شانزدهمین آزمون دوره های فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور پذیرش مهرماه سال ۱۳۹۵ ۹۴/۹/ ۹۴ تا ۱۵ /۹۴/۹
استقرار اطلاعات ثبت نامی داوطلبان بر روی پایگاه اینترنتی سازمان سنجش برای مشاهده و ویرایش اطلاعات ۹۴/۹/ ۹۴ تا ۱۵ /۹۴/۹
انتشار اطلاعیه دریافت کارت و برگزاری آزمون در نشریه پیک سنجش و پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور ۳ و ۱۰ اسفند ۹۴
دریافت کارت ورود به جلسه و برگ راهنمای آزمون از طریق پایگاه اینترنتی سازمان سنجش ۱۱ و ۱۲ اسفد ۹۴
برگزاری شانزدهمین آزمون دوره های فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور پذیرش مهرماه سال ۱۳۹۵ پنجشنبه ۹۴/۱۲/۱۳
اعلام نتایج نهایی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور ورودی مهرماه سال ۱۳۹۵ (نوبت شانزدهم) دهه اول اردیبهشت ۹۵

پاسخ بدهید