جدول زمان بندي آزمون ورودي دوره هاي فراگير كارشناسي ارشد پيام نور نوبت شانزدهم

موضوع تاريخ
ثبت نام شانزدهمين آزمون دوره هاي فراگير كارشناسي ارشد پيام نور پذيرش مهرماه سال 1395 94/9/ 94 تا 15 /94/9
استقرار اطلاعات ثبت نامي داوطلبان بر روي پايگاه اينترنتي سازمان سنجش براي مشاهده و ويرايش اطلاعات 94/9/ 94 تا 15 /94/9
انتشار اطلاعيه دريافت كارت و برگزاري آزمون در نشريه پيك سنجش و پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور 3 و 10 اسفند 94
دريافت كارت ورود به جلسه و برگ راهنماي آزمون از طريق پايگاه اينترنتي سازمان سنجش 11 و 12 اسفد 94
برگزاري شانزدهمين آزمون دوره هاي فراگير كارشناسي ارشد پيام نور پذيرش مهرماه سال 1395 پنجشنبه 94/12/13
اعلام نتايج نهايي دوره هاي فراگير كارشناسي ارشد پيام نور ورودي مهرماه سال 1395 (نوبت شانزدهم) دهه اول اردیبهشت 95

پاسخ بدهید