علوم تربیتی(مدیریت آموزشی – برنامه ریزی درسی)

لازمه پیشبرد هدفهای هر سازمان داشتن مدیران کاردان و شایسته است و چون بهبود زمینه های شایستگی مدیران همه سازمان ها و شاغلین دیگر به بهبود آموزش در سطوح مختلف تحصیلی بستگی دارد، بنابراین نیاز کشور و سازمان آموزش و پرورش به مدیران و برنامه ریزان آموزشی شایسته بیشتر احساس شده و اولویت می یابد لذا بمنظور بهبود کیفیت آموزش کشور اقدام به تنظیم برنامه در سطح کارشناسی ارشد گردید تا از این طریق برنامه ریزان و مدیرانی با بینشها، شناختها و مهارتهای لازم برای آموزش و پرورش کشور تربیت شوند.

1401506946_33-1

برنامه درسی (سرفصل) ارشد برنامه ریزی درسی و تعداد واحدها :

منابع ترم اول دوره دانشپذیری برنامه ریزی درسی :

نام درس (تعداد واحد درسی)
 
    منابع درسی      مولف-مترجم    ناشر
اصول و روشهای
برنامه ریزی درسی ( ۲ واحد)
برنامه ریزی درسی و رویکردها
اصول برنامه ریزی درسی
محمود مهرمحمدی
کورش فتحی
آستان قدس
ایران زمین

فناوری آموزشی پیشرفته
( ۲ واحد)
کاربرد فناوری اطلاعات در تدریس بهمن زندی پیام نور
تعلیم و تربیت اسلامی ( ۲ واحد) نگاهی دوباره به تربیت اسلامی خسرو باقری مدرسه
کاربرد تئوریها در
برنامه ریزی درسی ( ۳واحد)
روانشناسی تربیتی حسین لطف آبادی سمت

منابع ترم اول دوره دانشپذیری تحقیقات آموزشی :

نام درس (تعداد واحد درسی)
 
    منابع درسی      مولف-مترجم    ناشر
اصول و روشهای
برنامه ریزی درسی ( ۲ واحد)
اصول برنامه ریزی درسی کورش فتحی علم استادان

روانشناسی تربیتی ( ۲ واحد)
روانشناسی پرورشی نوین علی اکبر سیف دوران
فلسفه آموزش و پرورش ( ۲ واحد) مکاتب فلسفی و آراء تربیتی محمد جعفر پاک سرشت سمت

روشهای ارزشیابی آموزشی ( ۳واحد)
ارزشیابی آموزش عباس بازرگان سمت

جدول ارائه دروس ترم های بالاتر کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی در دانشگاه پیام نور:

ترم دوم ( ۱۲ واحد) ترم سوم ( ۱۴ واحد)
مکاتب فلسفی و آراء تربیتی(۲ واحد) روشهای ارزیابی در برنامه ریزی درسی ( ۲ واحد)
زبان تخصصی ( ۲ واحد) مدیریت فرایند آموزش( ۲ واحد)
آمار استنباطی پیشرفته ( ۲ واحد) روشهای تدریس پیشرفته ( ۳ واحد)
برنامه ریزی درسی پیش دبستانی ( ۲ واحد) روشهای تحقیق پیشرفته ( ۲ واحد)
نظریه های برنامه ریزی درسی ( ۲ واحد) برنامه ریزی درسی دبستانی ( ۲ واحد)
اصول و روشهای آموزش مداوم ( ۲ واحد) برنامه ریزی درسی راهنمایی و دبیرستان ( ۲ واحد)

ترم چهارم :

پژوهش محور پایان نامه ( ۴ واحد)
آموزش محور علوم تربیتی حدود و قلمرو آن ( ۲ واحد) + سمینار ( ۲ واحد)
نقش و توانایی یا کارایی برنامه ریزان درسی :

۱-توانائی انطباق برنامه آموزشی و درسی با مبانی اسلام ونیازهای افراد جامعه اسلامی و بازار کار
۲-توانائی ارزیاب برنامه های آموزشی و درسی وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و آموزش عالی در ارتباط با فلسفه و اهداف آموزش و پرورش کل کشور
۳-شناخت عوامل درونی – اجتماعی و تربیتی در رابطه با مسئولیت برنامه ریزی
۴-توانائی تحقیق و مقایسه برنامه های آموزشی و درسی آموزش و پرورش با دیگر کشورهای پیشرفته جهان

ضرورت و توانایی برنامه ریزان درسی :

بنابر احساس ضرورت تربیت افراد متعهد و تخصصی که قادر باشند نظام آموزش و پرورش و برنامه های آموزشی و درسی آنرا و هر یک وهمه مقاطع تحصیلی مورد بررسی و تجریه و تحلیل قرار داده و طرح ها و برنامه های مناسب و اصولی رابرای ترمیم و یا تغییر برنامه ها ارائه نمایند. این برنامه کارشناسی ارشد در راستای تربیت و تامین نیروی انسانی مرود لزوم بشرح ذیل ارائه می گردد.

پاسخ بدهید