علوم تربیتی(مدیریت آموزشی – برنامه ریزی درسی)

لازمه پیشبرد هدفهای هر سازمان داشتن مدیران کاردان و شایسته است و چون بهبود زمینه های شایستگی مدیران همه سازمان ها و شاغلین دیگر به بهبود آموزش در سطوح مختلف تحصیلی بستگی دارد، بنابراین نیاز کشور و سازمان آموزش و پرورش به مدیران و برنامه ریزان آموزشی شایسته بیشتر احساس شده و اولویت می یابد لذا بمنظور بهبود کیفیت آموزش کشور اقدام به تنظیم برنامه در سطح کارشناسی ارشد گردید تا از این طریق برنامه ریزان و مدیرانی با بینشها، شناختها و مهارتهای لازم برای آموزش و پرورش کشور تربیت شوند.

bd137a09d978663aed57fffafb15b20f_1000_1000_0_1

برنامه درسی (سرفصل) ارشد مدیریت آموزشی و تعداد واحدها :

منابع ترم اول دوره دانشپذیری مدیریت آموزشی :

نام درس (تعداد واحد درسی)
 
    منابع درسی
نظارت و راهنمایی(3 واحد) نظارت و راهنمایی تعلیماتی

اصول برنامه ریزی آموزشی
(2 واحد)
دیدگاه های نو در برنامه ریزی

مکاتب فلسفی و آراء تربیتی(2 واحد)
مکاتب فلسفی و آراء تربیتی

اصول مدیریت آموزشی(3واحد)
مدیریت فرایند آموزش

برای دریافت اطلاعات کامل ، برنامه و سرفصل دروس کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی کلیــک نمایید.

منابع ترم اول دوره دانشپذیری تحقیقات آموزشی :

نام درس (تعداد واحد درسی)
 
    منابع درسی
ااصول و روشهای
برنامه ریزی درسی ( 2 واحد)
اصول برنامه ریزی درسی

روانشناسی تربیتی ( 2 واحد)
روانشناسی پرورشی نوین
فلسفه آموزش و پرورش ( 2 واحد) مکاتب فلسفی و آراء تربیتی

روشهای ارزشیابی آموزشی ( 3واحد)
ارزشیابی آموزش
نقش و توانایی یا کارایی مدیران آموزشی :

الف- شایستگی عهده دار شدن مسئولیت مدیریت آموزشی در تمام سطوح و مدارس شناخت اصول و فنون و مفاهیم مدیریت عمومی و آموزشی
ب- شناخت عوامل روانی فرهنگی اجتماعی و تربیتی در رابطه با مسئولیت مدیریت
ج- توانائی کاربرد روشهای مختلف تحقیق در تعلیم و تربیت
د- مهارت در کاربرد اصول و فنون مدیریت آموزشی
هـ – آمادگی برای ادامه تحصیلات بالاتر درجهت تامین کادر علمی دانشگاههای کشور

ضرورت و توانایی مدیران آموزشی :

تربیت کرشناسی ارشد مدیریت آموزشی با توجه به اهداف این برنامه حائز اهمیت بوده و دلائل زیر ضرورت آنرا ایجاب می نماید.
1- بهبود شایستگی و کیفیت مدیریت آموزشی موجود
2- پاسخ به نیازهای اساسی به مدیران آموزشی شایسته
3- بهبود کیفیت آموزشی از طریق استفاده از تسهیلات و امکانات آموزش مدارس
4- بکارگیری مدیریان متعهد و متخصص به منظور رشد بهبود نیروی انسانی موجود
5- ایجاد روحیه مثت و امنیت شغلی در سازمان برای سازندگی و توسعه

پاسخ بدهید