نظریه ضرورت تدوین نظام آموزشی جدید منطبق بر اهداف شورایعالی انقلاب فرهنگی مسئولیت تهیه و تدوین طرح نوین آموزشی علوم انسانی را به گروه علوم انسانی محول نموده و دراین رهگذر، تهیه طرح جدید آموزشی روانشناسی بالینی به کمیته تخصصی روانشناسی واگذار گردید. این کمیته (مرکب از عده ای از اساتید بالینی دانشگاهها) براساس شرح وظایفی که از طرف گروه علوم انسانی تدوین گردیده است از تاریخ بهمن ماه 1359 فعالیت خود را آغاز کرد و نتیجه این فعالیت به تدوین و تهیه طرحهای مراحل مختلف آموزش روانشناسی در دانشگاه از جمله طرح دوره کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی انجامید. مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی به شرح زیر جهت تصویب به شورایعالی برنامه ریزی تقدیم می گردد.

روانشناسی

 

طول دوره تحصیل

دوره کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی حداقل شامل 4 ترم (2 سال) و دارای 45 واحد بوده و به شکل نظام کارشناسی ارشد ناپیوسته میباشد.
تبصره:
الف- تعداد واحدهای کارشناسی ارشد پیوسته، همواره باید معادل مجموع واحدهای تعیین شده برای کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته باشد.

تعداد واحدها

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 38 واحد و به شرح زیر است:
دروس الزامی 32 واحد
سمینار 2 واحد
پروژه و پایان نامه 4 واحد
نقش و توانایی یا کارایی

ارائه خدمات بالینی روانشناسی در مراکز و موسسات مربوط
فعالیتهای پژوهشی در زمینه های مختلف روانشناسی بالینی
قبول مسئولیتهای خدماتی و پژوهشی در موسسات دولتی
آموزش در مسائلی که مربوط به ارائه خدماتی و پژوهشی در موسسات دولتی
آموزش در مسائلی که مربوط به ارائه خدمات بالینی پژوهشی روانشناسی بالینی می شود
آمادگی برای تحصیلات بالاتر در جهت تامین کادر علمی دانشگاهها و سایر مراکز پژوهشی

ضرورت و توانایی

در حال حاضر به علت کمبود بسیار شدید متخصص در سطوح مختلف در روانشناسی بالینی و پژوهشی و آموزش برای مراکز تشخیص و درمانی در موسسات آموزشی وپژوهشی ومراکز توانبخشی و پیشگیری ، ضرورت فوری عاجل ایجاد چنین برنامه ای احساس می شود.
این کمبودهای حیاتی جمهوری اسلامی ایران را موظف میدارد که مسئله تربیت متخصص در این زمینه و در این سطح و بالاتر از آنرا به نحو بسیار جدی مورد عنایت وتوجه قرار دهد

پاسخ بدهید