دکتر محرم زاده در باب اهمیت و تولید دانش یادگیری الکترونیکی و نوآوری های جدید در سیستم آموزشی نوین در سطح دانشگاه ها و مراکز علمی کشور در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به نقش تاثیرگذار و فزاینده‌ای که ابزارهای الکترونیکی در بهبود روش‌های یاددهی و یادگیری دارند، باید ظرفیتها و سیاست‌گذاری‌های مربوط به موضوع پژوهش در کنار این نوع روش یادگیری برای دانشجویان و اساتید لحاظ شوند، چون این ابزارها برای اثر‌بخشی به آموزش و پژوهش و بهبود یادگیری از اهمیت خاصی برخوردارند.
وی تاکید کرد: آنچه سبب رشد علمی مرکز دانشگاهی و بالندگی جامعه علمی در آموزش الکترونیکی می شود، تجهیز مراکز پیشرفته الکترونیکی است که باید حداقل دارای چهار ویژگی مهم “نوآوری و به روز بودن، رضایتمندی و استقبال دوطرفه، کمیت و کیفیت قابل قبول و در نهایت برخورداری مناسب از دانش فنی به روز باشد، وی گفت: دلیل مهم و اصلی برای وجود این ویژگیها قطب های علمی و الکترونیکی برای دانش پژوهان و دانشپذیران به عنوان یک مرجعیت علمی شناخته می شوند و مشاور اصلی در تعیین راهبردها و اهداف یادگیری هستند.
دکتر محرم زاده با تقدیر از تلاش کارکنان آموزش الکترونیکی دانشگاه در پیوستن دانشگاه پیام نور اردبیل به قطب آموزش الکترونیکی رشته” علوم سیاسی” گفت: ظرفیت سازی، تامین زیر ساخت ها، آموزش و انتقال دانش یادگیری الکترونیکی، پژوهش و تولید دانش یادگیری الکترونیکی، وجود اعضای هیات علمی متخصص در رشته های تحصیلی از جمله فعالیت های قطب علمی آموزش الکترونیکی این دانشگاه می باشد و به حول و قوه الهی استان اردبیل از قابلیتهای لازم در این خصوص برخوردار است.

 

1

منبع : دانشگاه پیام نور

پاسخ بدهید