مقاله ISI دکتر ظهراب اداوی عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور مرکز فریدونشهر در بین ۲۰ مقاله برتر دنیا در سال ۲۰۱۵ مقام اول را کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به استناد گزارش سالیانه سایت BioMedLib مقاله ISI دکتر اداوی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز فریدونشهر پیرامون ” گیاه پالایی هیدرو کربن های نفتی توسط ارقام چمن آفریقایی “در بین ۲۰ مقاله برتر (Top) دنیا مقام اول را در سال۲۰۱۵ کسب کرد. این مقاله در سال ۲۰۱۲ به چاپ رسیده و در سالهای ۲۰۱۳ و۲۰۱۴ نیز حائز همین رتبه بوده است.

 

منبع: روابط عمومــی سایت دانشگاه پیام نور

پاسخ بدهید